Trafikverket har pekat ut tre platser att välja på för tågmöte i Kallinge. Att platsen blir rätt är viktigt för kommunen, som i så fall avser att bygga en ny tågstation.

Strategisk kommunikation

Knutpunkt Blekinge kan bli ett nytt strategiskt nav – men det hänger på ett mötesspår

För att korta restiden mot Karlskrona och Malmö planerar Trafikverket mötesspår för tåg nära Ronneby Airport. Placeringen av mötesspåret har stor betydelse för hela Blekinge om det på sikt även kan innebära att en tågstation strategiskt kan byggas i närområdet.

Text: Anders Post

När Trafikverket planerar ett nytt mötesspår längs Blekinge Kustbana i Kallinge har Ronneby kommun unika möjligheter att etablera en knutpunkt som hela Blekinge har nytta av. Det handlar om att hitta en lämplig lokalisering för ett mötesspår, men också om att den valda platsen ska göra det möjligt att anlägga ett stationsområde. Detta ska dessutom vara strategiskt placerat i förhållande till annan infrastruktur och verksamheter, samt ha möjlighet att utvecklas i takt med framtida behov. 

I samband med Trafikverkets planer har en platsanalys kallad Knutpunkt Blekinge antagits av kommunstyrelsen. 

– Trafikverket har pekat ut tre möjliga platser att välja på där tåg skulle kunna mötas, berättar Hanna Faming, som är planarkitekt på Ronneby kommun, och en av dem som tagit fram analysen. 

– I vår analys lyfter vi fram ett specifikt område, strax söder om Ronneby Airport, säger Hanna Faming. Vi ser att Knutpunkt Blekinge kan underlätta resandet för Blekinges invånare och besökare. Samtidigt kan en mer utbyggd infrastruktur öka attraktiviteten för företagen i vår region och även möjlig­göra en effektivare och mer hållbar godshantering.

En av Trafikverkets föreslagna placering av mötesspåret är Kallinge samhälle. Men enligt Hanna Faming tappar man då kopplingen till flygplatsen och försvarsmakten som är en stor arbetsgivare och behöver locka kvalificerad personal. Här spelar bra kommunikationer en stor roll.

Trafikverket planerar för byggstart av mötesspåret 2026, men ett eventuellt stationsområde tar längre tid.

– Det finns väldigt många trafikfördelar med ett mötesspår söder om Ronneby Airport och en eventuell station vid flygplatsen. Då kan man fortsätta med tåg i olika riktningar, säger Hanna Faming. Det skulle dessutom bli avsevärt större möjligheter att åka kollektivt och hållbart.

Inför platsanalysen har ett antal regio­nala aktörer som kan se nyttan av rätt placerat mötesspår och en tågstation ombetts att uttala sig.

– Vi har ett brett stöd från såväl näringslivet, Ronneby Airport och F17 för vårt förslag, som ingår i kommunens samrådssvar till Trafikverket som inom kort ska peka ut var det nya mötesspåret för tåg i Kallinge ska placeras, säger Hanna Faming.

Knutpunkt Blekinge är strategiskt beläget i mitten av Blekinge med närhet till viktiga europeiska transportleder inom TEN-T systemet (Transeuropeiska Transportnätverket). Här finns stor potential att utveckla Blekinge till ett nav för logistik mellan olika transportslag med starka kopplingar både regionalt, nationellt och internationellt.