Anna Hinseäng framför det nya stadskvarteret Kilen, som ligger mellan Ronnebyån och järnvägen.

Bygga & Bo

Kvarteret Kilen –

En grön oas och ett pilotprojekt när kommunen expanderar

Kvarteret Kilen är kommunens nya stadsdel intill Ronnebyån på gångavstånd till centrumkärnan. Dessutom finns den nyanlagda Kilenparken i områdets norra hörn med betoning på social samvaro och spännande möten. Kilen är ett pilotprojekt för hållbarhet som ska genomsyra framtida bebyggelse i Ronneby.

Text: Anders Post
Foto: Rosie Alm

Kilen ligger mellan Ronnebyån och järnvägen och har sedan 1800-talet bland annat nyttjats som industriområde. Läget var bland annat utmärkt för omlastning av gods. Under åren har det även funnits logistikcenter och trävaruförsäljning på platsen. 

Sedan 2000-talet har kommunen köpt mark i området, och man började diskutera olika planer för Kilen. Detaljplanen som upprättades var väldigt flexibel och öppen för olika ändamål, som till exempel handel, skola eller bostäder. Kommunens behov av nya bostäder var stort så beslutet landade i bostadsbebyggelse av en helt ny hållbar stadsdel med blandade upplåtelseformer. Ett vård- och omsorgsboende är redan färdigbyggt, liksom en tomt med tre hus där det är hyresrätter. Närmast Kilenparken är två sex-vånings punkthus i trä under byggnation. Även här blir det hyresrätter. Därefter kommer två hus med bostadsrätter som börjar byggas till hösten 2022.

– Kilen är ett pilotprojekt där man tagit fram ett generellt kvalitetsprogram för planering och byggande i kommunen, säger Anna Hinseäng, som är mark- och exploateringschef på Ronneby kommun. Vi jobbar med konceptet Cradle to Cradle (C2C), som betonar cirkulär ekonomi, förnyelsebar energi, hälsosamma byggmaterial, bra inomhusmiljö och biologisk mångfald i utomhusmiljön. C2C ska finnas med när olika exploatörer vill bygga i kommunen, både när det gäller bostäder och utomhusmiljöer. Kilenparken är ett bra exempel på utomhusmiljö där man tänkt hållbart och återanvänt material enligt konceptet C2C.

Anna Hinseäng berättar att det finns ett projektspecifikt program framtaget för stadsdelen Kilen där varje exploatör ska plocka ut någon del som man vill jobba extra mycket med. Det kan gälla social hållbarhet, inomhusmiljön, dagvattenhantering eller koppling till bio­logisk mångfald. Vad man valt att satsa på redovisas sedan i en manual som kan användas för framtida projekt.

Fakta Cradle to Cradle (C2C)

Ronneby Kommun inspireras av Cradle to Cradle®. Cradle to Cradle® står för ett positivt förhållningssätt med en helhetssyn på kvalitet – i alla tre hållbarhetsdimensionerna ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Vi vill lämna ett positivt avtryck och skapa mervärde för kommande generationer, för planeten samt för företag och ekonomi.

Cradle to Cradle® är ett koncept för hållbarhet med fokus på helhet, innovationer och kvalitet, framtagen av den tyske kemiprofessorn Michael Braungart och den amerikanske arkitekten William McDonough.

Centralt för Cradle to Cradle® är att försöka skapa ett positivt avtryck snarare än att begränsa sig till att försöka minska det negativa avtrycket. För att uppnå detta måste man tänka till redan i designfasen. ”Design is the first sign of human intention” är ett uttryck som myntats av William McDonough.